Όροι Χρήσης

Η Tennis League, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αργοστολίου, αρ. 19, ΤΚ 19005, αποκλειστικός δικαιούχος και αποκλειστικός διαχειριστής, του διαδικτυακού τόπου «www.tennisleague.gr»,  παρέχει τις υπηρεσίες του υπό τους κάτωθι, αναλυτικά περιγραφόμενους Όρους Χρήσης, καθώς και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων και Απορρήτου, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης της www.tennisleague.gr παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της tennisleague.gr, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση της tennisleague.gr. 

1. Εισαγωγή

Παρέχεται στους επισκέπτες/χρήστες της tennisleague.gr  αριθμός υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται στην παροχή πληροφοριών επί προηγούμενων, επερχόμενων, ή εν εξελίξει ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων αντισφαίρισης που διεξάγονται από την διοργάνωση σε διάφορες περιοχές της Αττικής καθώς και πόλεις της Ελλάδος, αποτελέσματα αγώνων των ερασιτεχνών αθλητών που συμμετέχουν σε αυτά κλπ. Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στην tennisleague.gr υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών της tennisleague.gr   αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη το σύνολο των πληροφοριών/υπηρεσιών της tennisleague.gr, όπως ρητά αναγράφεται στο παρόν, αναγνωρίζοντας ότι η Tennis League ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την περιορισμένη απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων, καθώς και την οποιαδήποτε ζημία, η οποία τυχόν προκληθεί από την χρήση την tennisleague.gr.  

Η χρήση της tennisleague.gr διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, του Ευρωπαϊκού, και του Διεθνούς Δικαίου, οι οποίες είναι δεσμευτικές για τον χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με αυτές. Επιπροσθέτως ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της tennisleague.gr σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες Όρους, απέχοντας από κάθε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να προκαλέσει προβλήματα και δυσλειτουργίες στην εύρυθμη λειτουργία της tennisleague.gr.

2. Όροι Εγγραφής/Υποχρεώσεις Χρήστη

Ο Χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες της tennisleague.gr, θα πρέπει:

να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά στοιχεία του, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα συμμετοχής της tennisleague.gr.

να ενημερώνει την tennisleague.gr άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων, καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή, πλήρη και αληθή.

Η Tennis League παρέχει στους χρήστες της tennisleague.gr. υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των Όρων Χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους.

3. Λειτουργία Υπηρεσιών [έναρξη, διακοπή]

Η Tennis League διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία της tennisleague.gr, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες της.

4. Περιορισμός Ευθύνης

Η Tennis League καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια συστηματικών τεχνολογικών ελέγχων και βελτιώσεων, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές της tennisleague.gr. να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της tennisleague.gr. ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή, ή/και αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της tennisleague.gr. καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

5. Αποκλεισμός Ευθύνης εκ των παρεχομένων πληροφοριών

Η Tennis League διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα ελέγχου των καταχωρηθέντων περιεχομένων των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου. Σε κάθε περίπτωση, διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού κάποιου συμμετέχοντα για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον κατά τη διακριτική του ευχέρεια, παραβιάζονται οι παρόντες Όροι Χρήσης.

Επίσης, διατηρεί τα ανωτέρω δικαιώματα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες της tennisleague.gr. ή/και προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Η αφαίρεση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης στο περιεχόμενο θα πραγματοποιείται κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια και δεν υπόσχεται να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο περιεχόμενο χρήστη.

6. Παραβάσεις – Αναφορά περιεχομένου χρήστη/μέλους

Εάν η Tennis League λάβει γνώση ή διαπιστώσει ότι καταχωρημένο περιεχόμενο/πληροφορίες είτε παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης, είτε είναι παράνομο ή παραπλανητικό διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, να λάβει μέτρα χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στον χρήστη που το έχει καταχωρήσει.

7. Πνευματική Ιδιοκτησία

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών της tennisleague.gr., ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναγραφόμενα, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, φωτογραφιών, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων της tennisleague.gr., προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά σε αυτό, διατίθενται δε στους χρήστες του αυστηρά για προσωπική χρήση. Η Tennis League πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στην tennisleague.gr. να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους.

Περαιτέρω απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου της tennisleague.gr. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της tennisleague.gr. με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της, και η Tennis League  διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί σε αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

8. Δικαιώματα Παρόχου

Ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη:

Συγκεκριμένα ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι η Tennis League διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι το περιεχόμενο μιας εγγραφής, και τα στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον χρήστη κατά την εγγραφή του τυγχάνουν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραπλανητικά ή/και παράνομα ή/και ψευδή ή/και προσβλητικά, καθώς επίσης και ότι αντίκεινται εν γένει στους παρόντες Όρους Χρήσης να διακόψει την χρήση του στις υπηρεσίες της tennisleague.gr.

Το αποκλειστικό δικαίωμα της Tennis League να αναρτά τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά στοιχεία (τα οποία περιορίζονται πλήρως στο ονοματεπώνυμο, ηλικιακό γκρουπ, κατηγορία συμμετοχής και ερασιτεχνικό τουρνουά στο οποίο συμμετέχει, καθώς και στοιχεία που αφορούν την αθλητική του απόδοση στις εκάστοτε συμμετοχές του) του παίκτη της Tennis League σε όλους τους ιστοτόπους στους οποίους είναι Διαχειριστής, καθώς και στις αντιστοίχως συνδεδεμένες με αυτές σελίδες του σε όλα τα social media, όπως είναι το Facebook και το Instagram.

9. Δεσμοί – Links προς άλλα sites

H tennisleague.gr περιέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει, ούτε εγγυάται για τη διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους ιστοτόπους, οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Η Tennis League σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οποιονδήποτε τρόπο. Για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος/διαχειριστής αυτών.

10. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η Tennis League καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της tennisleague.gr.. Συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης εγγράφεται στις υπηρεσίες της.

Ο χρήστης ρητά αποδέχεται και συναινεί ότι η Tennis League, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2016 και του ΓΚΠΔ 2016/679 ως ισχύουν, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου, ως  αναλυτικά κατωτέρω αναγράφεται.

11. Cookies

Η Tennis League μέσω του ιστοτόπου tennisleague.gr. χρησιμοποιεί Cookies για τη διευκόλυνση της πλοήγησης και την ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του ιστοτόπου. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως η tennisleague.gr., να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές δυσλειτουργίες, να επιτρέπουν την αναγνώριση χρηστών και να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην tennisleague.gr. και επίσης συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Η Tennis League χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της tennisleague.gr. Επισημαίνεται ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η tennisleague.gr.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται κατά τη χρήση της tennisleague.gr., είναι τα εξής:

  • _ga: Πρόκειται για cookie του Google Analytics το οποίο καταγράφει την αρχή και το τέλος κάθε επίσκεψης στον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιείται για τη διάκριση των χρηστών. Τα δεδομένα αυτά παραμένουν για 12 μήνες ενεργά και σε περίπτωση που δεν επισκεφτείτε εκ νέου την σελίδα μας, διαγράφονται από την Google και δεν έχουμε πρόσβαση.
  • _gid: Το Google Analytics ρυθμίζει αυτό το cookie για να αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν έναν ιστότοπο, ενώ παράλληλα δημιουργεί μια αναφορά αναλυτικών στοιχείων για την απόδοση του ιστότοπου. Μερικά από τα δεδομένα που συλλέγονται περιλαμβάνουν τον αριθμό των επισκεπτών, την πηγή τους και τις σελίδες που επισκέπτονται ανώνυμα.
  • _GRECAPTCHA: Η υπηρεσία Google Recaptcha ρυθμίζει αυτό το cookie για να αναγνωρίζει bots και να προστατεύει τον ιστότοπο από κακόβουλες επιθέσεις ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

12. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εξ’ αυτών κριθεί ως άκυρος ή/και μη εφαρμοστέος έστω και μερικά για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι, εφαρμόζονται και έχουν πλήρη ισχύ.

Για κάθε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση της tennisleague.gr., εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιo, αρμόδια δε για την επίλυσή της είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Σε κάθε περίπτωση, η ομάδα της Tennis League  είναι διαθέσιμη για πάσης φύσεως θέμα που τυχόν προκύψει (βλέπε Επικοινωνία info@tennisleague.gr https://tennisleague.gr).