Πάικτες

Οι ομάδες αποτελούνται απαραιτήτως από 7 άνδρες και 2 γυναίκες